Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)

Zekervangeld.nl

Een belasting op de toegevoegde waarde van een bedrijfstak of bedrijf, uitgedrukt als een percentage.